Thu. Sep 21st, 2023

Bethlen pályázat a minőségi oktatás támogatása érdekében a Zilahi Református Wesselényi Kollégiumban

A Zilahi Református Wesselényi Kollégium 14 új számítógéppel gazdagította informatika laboratóriumát, 4 laptop és egy okostábla segíti majd a katedrák munkáját és egy elek­troakusztikus gitár teszi minőségibbé a zenekar és kórus szolgálatát a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Alapítványtól elmúlt évben elnyert pályázati támogatás által.
A támogatásnak köszönhe­tően most már teljesen felú­jítottuk az informatika la­bo­ratórium gépparkját és az osz­tály­ter­mekben is a legmodernebb ta­ní­tási eszkö­zök teszik színesebbé és ma­radandóbbá a tanórákat di­ák­jaink szá­mára. Intéz­mé­nyünkben most már minden oktatási szinten folyik a ta­ní­tás. E régóta dédelgetett terv meg­valósulása azon pá­lyá­zatok soka­sá­gának is kö­szönhető, amelyek a fen­ti­hez hasonlóan hozzájárultak az iskola fejlődéséhez, anyagi alapjaiban való mege­rő­södéséhez.
A Bethlen Gábor Zrt. előző évek pá­lyázati támogatásaiból hoz­tuk létre az új dísztermet, ezek­ből a támogatásokból ren­­deztük be az első- és az elő­készítő osztályok tan­ter­me­it, ebből újítottuk fel az adminisztrációs helyisé­gek szá­mítástechnikai felsze­re­lé­se­it, ebből vásároltunk video­projektorokat, vetítő­vász­na­kat, hang­falakat. A tavalyi projekt ered­ménye egy kor­szerűen fel­szerelt in­for­matika la­bora­tó­rium, amely mostantól minő­ségi tovább­kép­zési lehe­tő­séget nyújt tanulni vágyó diákjainknak.
Köszönjük Támogatónknak, hogy hoz­zá­járult a zilahi magyar iskola fejlődéséhez.
A pályázók