Mon. Jun 24th, 2024

Szilágysági szimpózium immár hetedik alkalommal

,,Az ember életében fontos, hogy újítson és megújuljon, pedagógusként pedig szinte elengedhetetlen. Különösen időszerű ez a megállapítás most, amikor egyre inkább azt tapasztaljuk, hogy a gyerekek óriási elvárásoknak kell megfeleljenek, elképesztő mennyiségű ismeretanyag zúdul rájuk, és a megfe­le­lési kényszer, az időhiány olyan bel­ső feszültséget idéz elő, amit nagyon nehezen tudnak feldolgozni. Ezért nem elegendő a pedagógusnak az a tudása, amit az egyetemen megszerzett, hiába van a pedagógus háta mögött 10-20 év tapasztalat, az sem elegendő. Minden gyerek, minden osztály, sőt minden generáció különbözik egymástól. Hiába is szeretnénk, nem a generáció fog igazodni hozzánk, hanem nekünk kell igazodni hozzájuk. A módszereket, a szó­készletet, az alkalmazott eszközöket folyamatosan változtatni kell a siker elérése érdekében.
Ez a szükséglet vezérelte Hari Tün­de-Hajnalka tanfelügyelőasszonyt és a szilágysági magyar tanítók tantestü­le­tének tagjait, hogy 2013-ban első al­ka­lommal meghirdessék azt a megyei szimpóziumot, melynek jelmondatává Eötvös Lóránd szavait választották: „Tanuljunk egymástól, hogy minél jobban taníthassunk.”
Az esemény alkalmat adott arra, hogy a pedagógusok megosszák egy­más­sal sikertörténeteiket, használható, „csodatevő” módszereiket. A kedvező fogadtatásnak és a széleskörű érdeklő­dés­nek köszönhetően, azóta minden év­ben megrendezésre került a szimpó­zium, mely egyre jobban kinőtte magát: megyei, megyeközi, majd regionális szintre. Az idei szakmai tanácskozás témája: ,,A kötelező tanulás is lehet élmény – gya­korlati alkalmazások”, melynek a zilahi Vigadó adott otthont, pénteken, április 5-én.
Külön öröm számunkra, hogy a hete­dik alkalommal megrendezésre került szimpóziumunk ettől az évtől országos szintű lett. „Egy jó tanár fogja a kezed, nyitja az elméd és megérinti a szívedet!” volt a mottója az idei nagyszabású rendezvénynek, melyen 10 megyéből több, mint 200 pedagógus vett részt, és amelyre 73 tudományos dolgozat került beküldésre.
A rendezvényt jelenlétükkel meg­tisz­tel­ték az Oktatási Minisztérium kép­viselői: dr. Kovács Irén Erzsébet ál­lam­titkár, Kovács Zoltán Zsolt kabi­netigazgató, valamint Todor-Nyárádi Zsuzsa ta­ná­csos. A Szilágy megye Tan­felügyelősége részé­ről tiszteletét tette Pop Maria főtanfelügyelő, Gudea Mioara főtanfelügyelő-helyettes és Da­ri Ta­más főtanfelügyelő-helyettes. A Szilágy megye Peda­gógusok Háza részéről jelen volt Gregorovics Corina módszertanos, valamint a zilahi Simion Bărnuțiu Általános Iskola részéről Ardelean Daniel igazgató és Pataki Ida aligazgató.
A programsorozatot Hari Tünde-Hajnalka tan­felügyelőasszony nyitot­ta meg, aki köszöntő beszédében hang­sú­lyozta a rendezvény célját, jó­té­­kony hatását, amit a mindennapi munkánkra gyakorol, ismertette az ese­mények sorrendjét és idejét, majd a meghívott vendégek hozzászólásai következtek. Ezt követte Fazakas István Levente tanár úr vezetésével a l’Adyk együttes tolmácsolásában bemutatott Ady Endre megzenésített verseiből kialakított összeállítás.
Az idei szimpózium meghívott ven­dége és főelőadója Zsigmond Emese, a Napsugár és Szivárvány fő­szer­kesztője volt. Tartalmas előadása mindannyiunkat megérintett. Szív­ből, szívhez beszélt a tanítói munka fontos­ságáról, a népi értékek megőrzéséről, a magyar nyelv értékeiről, hangsúlyozva: „A hit – a szeretet által elsajátított tudás”.

A szilágysági szimpóziumról részletesebben az e heti Szilágyságban olvashatnak.