Tue. Jun 18th, 2024

Szilágysági sikerek az Országos Magyar Matematika Olimpián

Szilágy megyét 24 diák kép­viselte: 14 tanuló a zilahi Sil­vania Főgimnáziumból, 4 tanuló a zilahi Wesselényi Re­for­mátus Kollégiumból, 3 tanuló a zilahi Simion Băr­nuțiu Általános Iskolából, 1-1 diák a zilahi Mihai Emi­nes­cu Általános Iskolából, a Szilágyballai Általános Iskolá­ból és a szilágysomlyói Simion Bărnuțiu Főgimnáziumból. A diákok kísérő tanárai: Ba­ra Lajos és Nagy Lenke a Wesse­lényi Református Kol­lé­giumból, valamint Tur­dean Katalin a Silvania Főgim­ná­ziu­mból.
A verseny eredményei alap­ján minisztériumi díjakat és di­cséreteket, EMMV díjakat és dicséreteket, valamint kü­lön­díjakat osztottak ki. Me­gyénk­ből különdíjban része­sült Bántó Koppány, IX. osz­tályos tanuló a Silvania Főgim­náziumból, tanára Turdean Katalin.
Szilágy megye legered­mé­nyesebb diákjai, akik tovább­ju­tottak a verseny nemzetközi szakaszára:
Loga Patrik (VI. osztály) mi­nisztériumi dicséret és EMMV dicséret – Szilágyballai Ál­ta­lá­nos Iskola, tanára Mátyás Rozália
Pünkösti Györk (IX. osz­tály) minisztériumi dicséret és EMMV III. díj – Wesselényi Református Kollégium, tanára Bara Lajos
Boda Edina (IX. osztály) mi­nisz­tériumi dicséret és EMMV dicséret – Silvania Főgim­názium, tanára Turdean Katalin
Nagy Kitti-Rozália (X. osz­tály) minisztériumi dicséret és EMMV III. díj – Silvania Főgimnázium, tanára Turdean Katalin
Domokos Ábel (X. osztály) EMMV dicséret – Silvania Fő­gim­názium, tanára Turdean Katalin
Boda Viktória (XI. osztály) EMMV dicséret – Silvania Főgimnázium, tanára Zay Éva
Keresztes Beáta (XII. osz­tály) minisztériumi dicséret és EMMV dicséret – Silvania Főgimnázium, tanára Zay Éva

Az Országos Magyar Matematika Olimpián elért sikerekről az idei Szilágyság 9. lapszámában olvashatnak részletesebben.