Mon. Jun 24th, 2024

Osztálytalálkozó Szilágysámsonban

,,Megszervezni egy találko­zót nem egyszerű dolog, kü­lönösen ilyen távolságból. Ez­zel a szervező is tisztában volt, ezért közeli családtagjait Bálint Ilonát és férjét Bálint Károlyt kérte fel a csoport megvendégelésének a megszer­ve­zésére, valamint a meghívók kézbesítésére. Az osztályfőnöki óra és az iskolában eltöltött idő megtervezését tanítónénijük Bálint Anna és egykori osztály­fő­nökük Péter Margareta vállalta magára, akik nagy lelkesedéssel és odaadással állították össze a programot.
Az osztálytársakon kívül az eseményen jelen volt ta­ní­tónőjük: Bálint Anna, osz­tály­főnökök: Szilágyi Ilona V., Széles Mária VI., Péter Mar­gareta VII.-VIII. osztály, igaz­gatónőjük Szabó Anna, valamint tanáraik Szabó István és Szabó Margit Szilágy­somlyóról.
Az osztályfőnöki óra az osztályfőnök köszöntő sza­vai­val kezdődött, majd né­hány perces néma csenddel em­lékeztek meg négy elhúnyt osztály­társukról.
Folytatva a rendhagyó órát, a jelenlevő pedagógusok emlé­keztek vissza az együtt eltöltött időre, szép emlékekre.
Az idősebb generáció mellől soha nem hiányozhatnak az ifjak. Őket képviselte Bántó Koppány és Boda Mátyás akik Ady és Petőfi szavaival köszöntötték a szülőfaluba, a régi iskolába visszatérő vén­diákokat, tanárokat.
A véndiákok közül Szik­szai Gyöngyi, Tasnádi Var­ga Éva Taní­tómnak című ver­sé­vel kö­szönte meg egykori nevelőiknek mindazt a sok jót, amit nyolc év alatt tőlük kaptak. ,,Oktattál, neveltél, oly türelmes voltál, s velem együtt köszönt lásd az egész osztály!” Ifj. Könnyű Miklós saját szavaival köszönte meg tanítójuk, tanáraik mun­ká­ját, kihangsúlyozva, hogy mennyi­re fontos, hogy az is­ko­lában eltöltött éveket a diák valóban tanulással töltse és mennyire hasznos az itt szerzett tudás, ismeret amiket a pedagógusoktól kap egy diák.”

Az osztálytalálkozóról részletesebben az e heti Szilágyságban olvashatnak.