Tue. Dec 6th, 2022

Maier Elemér laudációja

1949. augusztus 24-én született a Szatmár megyei Kismajtényban, Nagykárolytól 10 kilométerre.

Szülei földműves, gazdálkodó emberek voltak, mint legtöbben az alföldön. Gyerekkorában és a líceum évei alatt bekapcsolódott a háztáji és mezei munkákba. Gyerekkorát és fiatalsága egy részét az alföldön töltötte a majtényi síkon, az egykori Ecsedi-láp közvetlen szomszédságában. A környezet, gyermekkorát és ifjúságát legendákkal, mondákkal és nagyon sok helyi történetekkel, mesékkel fűszerezte.

1956-ban kezdte az első osztályt összevont osztályban, a magyar lakosok létszámának csökkenése miatt. Hetedik osztály elvégzése után a nagykárolyi líceum reál szakára felvételizett sikeresen, majd elvégezte a Nagybányai Tanárképző Főiskola Természetrajz, Mezőgazdaságtan szakát. 1970-ben államvizsgázott, tanári oklevelet szerzett. Kihelyezést kért a Szilágynagyfalui Általános Iskolába, ahol biológia tanár lett, így került az alföldről a „hepehupás vén Szilágyba”. A faluközösségben és az iskolában nagyon jól fogadták, bátorították, segítették, az alkalmazkodóképesség eredménye, hogy ott maradt máig.

Tanított, nevelt, irányított, szervezett, igazgatott több mint 47 éven át. Biológiát, természetrajzot, mezőgazdaságtant, földrajzot, rajzot, kémiát és opcionális tantárgyakat tanított román és magyar tagozaton egyaránt. 1973-ban véglegesítő tanár lett. 1981-ben vizsgázott II. fokozatra és 1985-ben megvédte az I. fokozata dolgozatát. 1999-2000 között 200 órát végzett az iskolavezetés korszerűsítésére irányuló továbbképzésen. 2006-2007-ben az iskolai dokumentációs központok létrehozásának a lehetőségeit és nevelői hatékonyságát tanulta. 1980-tól 2016-ig módszertani tanár, felelős volt a tanfelügyelőségen és ugyanebben az időszakban volt a biológia tanárok konzultációs bizottságának tagja megyeszinten, majd 2010-es években pedagógiakör felelős.

Szakköröket vezetett, és több mint 15 évig osztályfőnök volt, majd közel 30 évig igazgatói tisztséget töltött be.

Igazgatóként tagja volt a Szilágy Megyei Tanfelügyelőség konzultációs bizottságának.

A rendszerváltás után részt vett az új biológia tanterv kidolgozásában, a biológia tantárgyversenyek szervezésében és lebonyolításában, felkészítette a tanulókat versenyekre, vizsgatételeket szerkesztett, összeállított, fordított. Tagja volt a helyettesítő tanárok versenyvizsga bizottságának.

A 2000-es évek végén bekapcsolódott az Arany János napok szervezésébe.

Bokor Annamária (Panni) kolléganőjével már a 70-es évek elején biológia szaktantermet hoztak létre, megfelelő felszereléssel és gyűjteménnyel. Tevékenységük eredménye példaértékűvé vált a környék és a megye iskoláinak számára.

1975-ben az iskola megünnepelte a szervezett oktatás 375. évét, amit 2000-ben megismételtek, de ekkor már a szervezett oktatás 400. évfordulóját. Ez alkalommal javasolta, hogy az iskolát Petri Mórról nevezzék el, amit az iskola pedagógia tanácsa nagy többséggel elfogadott. Így lett 2000. szeptember 1-étől a szilágynagyfalui oktatási intézmény a Kárpát-Medence első Petri Mór nevet viselő iskolája, ekkor a Szilágyság nagy szülöttjének neve végleg bevésődött a köztudatba.

Jó sportolóként a futballcsapat és a kézilabdacsapat játékosa volt, a sportélet szervezője, vezetője. Kultúrigazgatóként a helyi művelődési élet vezetője is volt. A rendszerváltásban is szerepet vállalt, 1990. január 9-én polgármesternek nevezték ki, ezt a tisztséget töltötte be 1991. április 15-ig, ezt követően visszatért tanítani. 2016 – 2020 között helyi tanácsos volt az RMDSZ színeiben. 47 évnyi munkája alatt számos kitüntetésben részesült. Volt kitüntetett tanár, megkapta a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet a Magyar Kormány Erőforrások Minisztériuma részéről, és 2017-ben a Wesselényi Díjat az RMDSZ részéről. Az oklevelen ez áll: „Aki hittel és felelősséggel építi közösségünket, identitásunk megőrzéséért, kifejtett munkáját hála és elismerés illeti” – aláírta Kelemen Hunor szövetségi elnök és Seres Dénes, az RMDSZ Szilágy Megyei Szervezetének elnöke.

Gratulálunk az iskola névadójának, aki halhatatlanná tette Petri Mór nevét megyénkben, hozzá hasonlóan szolgálta a helyi közösséget, az ifjúságot, nevelt, oktatott, hogy az iskolából kikerülve a szilágynagyfalui diákok megállják helyüket az életben, és a helyi közösség aktív tagjaivá váljanak. Mindvégig kiállt a magyar kultúra és oktatás mellett, ugyanakkor nemcsak jó igazgató, tanár, hanem mindenekelőtt jó pedagógus is volt, több generációt nevelt szeretettel bölcsességre. Ennek köszönhető, hogy az egykori diákok nagyrabecsüléssel gondolnak vissza igazgatójukra. Jó egészséget, és nagyon sok boldog, eredményes éveket kívánunk, és ezennel javasoljuk a Petri Mór díjra!