Mon. Feb 26th, 2024

Jézus a kőszikla – gyereknap a Zilahi Magyar Baptista Imaházban

,,Az idei bibliai történet a bölcs és a bolond házépítőkről szólt (Máté 7, 24-29), akik a kősziklára, illetve a homokra építették házaikat. A vihar próbáját csak a kősziklára épített ház állta ki. A tomboló vihar erejét nem volt nehéz elképzelni, ugyanis a gyerekek többsége átélhette azt pár nappal ko­­ráb­ban. Kovács Barna és fe­lesége Judith, tapasztalt gye­rek­tanítók – a nemzetközi ChildEvangelismFellowship (CEF) munkatársai – interaktív előadással tették érthetővé Jézusnak ezt a példázatát. A gyerekek megérthették, hogy életük legbiztosabb alapja Jé­zus, a Kőszikla, hiszen a siker­re, a pénzre, az egészségre ala­pozott élet homokra épí­tett házként összeomlik, ha vihar, nehézség támad. Arany­mondásként azt is megtanulták a gyerekek, hogy az okos ember kősziklára építi a házát (Máté 7:24). A tanult énekek még jobban elmélyítették a történet üzenetét: „A homok nem valami jó alapanyag, amit arra építesz az nem biztos, hogy megmarad …”. „… Inkább a sziklán álljon fent a ház, legyen a szilárd kőalapon erős vár. És ha szél fúj, zúg az ár ott a béke Istene vár!” Felemelő érzés volt hallgatni a témához kapcsolódó énekeket, amit a több mint 280 gyerek rövid idő alatt megtanult és lelkesen énekelt.
A kiadós ebéd után szük­sé­gessé vált a mozgás, ugrá­lás, ezért sorra került a vár­va várt vetélkedősorozat: gyors­futás, célba dobás, célba rú­gás és távolugrás. Miután a ver­­­se­nyeken, vetélkedőkön a gyerekek kimelegedtek, lehe­­­tő­ségük volt megpihenni a változatos és kreatív kézműves foglalkozásokon, ahol külön­bö­ző állomáshelyeken gya­ko­­­­rol­hatták a papírhaj­to­ga­­­­tás művészetét, a mé­zes po­­gácsa házikók dí­szí­tését ha­­gyományos író­kával, fe­hér kövecskék kifes­té­sét és ki­pró­bál­hatták a szalvétatech­­nikát is.
Végül eljött az eredmény­hir­detés, ahol bár sorrendet hir­dettünk, és oklevéllel, érem­mel és ajándékkal jutalmaztuk a legjobbakat, fontos megem­­líteni, hogy minden versenyző nagyon ügyes volt.”

A gyereknapról részletesebben az e heti Szilágyságban olvashatnak.