Fri. Jul 12th, 2024

Dr. Petri Mór életére és munkásságára emlékeztek Tasnádszarvadon

A szélrózsa minden irányából érkeztek meghívottak, vendégek a Szatmár megyei Tasnádszarvadra, dr. Petri Mór szülőföldjére vasárnap délelőtt, hogy méltó módon emlékezzenek meg a település polihisztoráról – aki hatkötetes művével, a Szilágy vármegye monographiájával maradandót alkotott az utókor számára –, és a református templomkertben felavassák a tiszteletére állított emlékoszlopot.

Tasnádszarvad kicsiny falu a térképen, de mégis jelentős személyiséget adott a közéletnek, aki zászlóvivő volt, és példát mutatott abban, hogy lehet és kell cselekedni. A hozzá hasonlók munkássága nagyon fontos, nélkülözhetetlen, pótolhatatlan az utókor számára – emelte ki Tolnay István, a Nagykárolyi Református Egyházmegye esperese az ünnepi istentiszteleten.

„Az ige kapcsán, a megemlékezés kegyeletes érzésének közepette, a hitből fakadó munkáról, a szolgálat értékéről, az ezzel járó fáradságról, a munkában való kitartásról, a munka megbecsüléséről, értékeléséről beszélt. A hitből fakadó jól és helyén végzett munkának, szolgálatnak, amit hivatásnak is neveznek, nagy értéke van. A szeretet értelmet ad minden fáradságnak, még akkor is, ha úgy gondoljuk, nincs eredménye, mert nem kell mindig a látványosságra törekedni, hanem az örökkévaló szeretetre. Dr. Petri Mór is elvégezte a maga munkáját, a maga helyén, idején. Az esperes arra biztatta az ünneplőket, hogy tanuljanak nagyjaiktól, vegyenek példát, a munkához való viszonyulás szempontjából. A legfontosabb, a kitartás. Dr. Petri Mór és nemzetünk nagyjai megadták a kellő példát, és megadja a példák sorát ma is, a mai generációnak. Tőlük kell példát venni, hitben kell munkálkodni, szeretetből, kitartóan, hűségesen, reménységgel teli vállalva a fáradtságot” – fogalmazott az esperes.

Szilágy megye magyar közössége tisztelettel adózott és adózik a nemzeti kultúra, irodalom, történelem nagyjai előtt. Megbecsülésük jeleként az elmúlt több mint 30 évben emlékművet állítottak a Báthoryaknak, Wesselényinek, Ady Endrének, Arany Jánosnak, Petőfi Sándornak és legutóbb Szikszai Lajosnak, aki Zilah régi központját és a kórházat építette. Ez alkalommal az EME Zilah és Vidéke fiókegyesület és a Tasnádszarvadi Református Egyházközség szervezésében dr. Petri Mórnak, Szilágy vármegye szülöttjének állítanak emlékhelyet, aki hozzájárult a szilágyságiak történelmének megismertetéséhez. „A mai nap a szilágyságiak és szatmáriak közösen ünnepelnek, emlékeznek arra, aki hat kötetében, több mint ötezer oldalon örökíti meg a szilágysági falvak történetét. Nagy munkásság, kutatás eredménye ez a tanulmány, amit mi több mint 100 év elmúltával is használunk, általa megismerhetjük a múltunkat, mert aki a múltat ismeri, az érti a jelenét és építi a jövőjét. A ránk hagyott örökséget közösen, egymást segítve továbbvisszük, gyarapítjuk, és átadjuk a jövő nemzedéknek” – hangsúlyozta Seres Dénes parlamenti képviselő ünnepi köszöntésében. ….

Az ünnepségen dr. Petri Mór életéről és koráról Szabó Attila, Kürti Barna, Csóka László, Kovács Kuruc János vetítéssel egybekötött bemutatót tartott, majd Petri Mór-díjat adtak át Maier Elemér Szilágynagyfalu és Vicsai János Szamosardó egykori iskolaigazgatójának. …

A megemlékezésről részletesen a https://maszol.ro/kultura/Dr-Petri-Mor-eletere-es-munkassagara-emlekeztek-Tasnadszarvadon honlapon és a Szilágyság hetilapban olvashatnak,