Sun. Jun 16th, 2024

Dávid Keresztyén Óvoda – Alapkőletétel

Közösségünk Biblián alapuló meg­­győződése az, hogy Isten ajándéka a gyermek. Hivatásunknak érezzük, hogy a ránk bízott gyermekeket keresztyén értékrend szerint neveljük és Istenbe vetett hitüket tápláljuk. Az 1989-ben bekövetkezett rendszerváltás lehetővé tette, hogy a gyülekezetünk kiterjessze az óvodáskorú gyerekek nevelését.

Az első óvodai tanév 1991 őszén indult egy csoporttal. Már ennek a tanévnek a folyamán szükségessé vált egy újabb csoport indítása, hogy hatékonyabb legyen az oktató-nevelői munka. Az első hivatalos működési engedélyt 1994 tavaszán kapta az óvoda. Az óvoda további működéséhez újabb engedélyek megszerzésére volt szükség. Az iratok összeállítása 1999-ben készült el és 2002-ben lett jóváhagyva a hiva­­talos működési engedély.

2012-től sürgőssé vált az óvoda mű­kö­désének állami jóváhagyása. 2013 tavaszán elkészült az óvoda ak­­kreditálásához szükséges doku­men­­­tá­­­ció. Még abban a tanévben, Isten se­gít­ségével, megtörtént az állami szer­vek általi ellenőrzés és jóváhagyás. Ugyanettől a tanévtől beindult a gyer­me­kek délutáni felügyelete is, azok számára, akik ezt igényelték.

2016 áprilisáig a terhek legnagyobb ré­szét a helyi gyülekezet hordozta, de hálaadással tartozunk azokért a kül- és belföldi támogatókért is, akik tehet­ségük szerint részt vállaltak az óvodai oktatás és működtetés költségeinek a fedezésében. A helyi gyülekezet mind­ezidáig biztosította a helyet az óvoda számára, és lelki támaszt nyújtott, úgy az alkalmazottak, mint az ide járó gyer­­mekek, valamint szüleik részére. 2016 áprilisa óta intézményünk a Ro­mán Állam részéről normatív állami támogatásban részesül, amire minden Romániában működő akkreditált intéz­mény jogosult.

28 év elteltével az Úr egy csodálatos lehetőséget nyitott előttünk egy új óvoda építésére. 2018 áprilisában a Magyar Kormány finanszírozásával és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. lebonyolításával megnyertünk egy pályázatot, amely a határon túli óvodák és bölcsődék fej­­lesz­tését szolgálja. Hálásak vagyunk az anyaországért, hogy felelősséget érez a határon túli magyarok sorsáért. Magyarország célja a határon túli ma­­­gyarságnak a szülőföldjén való – egyéni és közösségi – boldogulása, anyagi és szellemi gyarapodása, nyel­­vé­nek és kultúrájának megőrzése és továbbfejlesztése, az anyaországgal való és egymás közötti sokoldalú kap­cso­latának fenntartása és erősítése.

A finanszírozásból sikerült megvá­sárolnunk a baptista gyülekezet mellett lévő telket, ahova egy kétszintes, 450 négyzetméteres épületet szeretnénk felépíteni. Ebben az épületben helyet kap majd 1 bölcsőde csoport és 2 vagy 3 óvodás csoport. Isten segítségével a 2020-2021-es tanévet már az új óvoda épületében szeretnénk megkezdeni. Jelenleg az óvoda 40 gyereket tud fogadni, az új épületben már legalább 80 gyermeket szeretnénk foglalkoztatni.

Hálásak vagyunk Istennek, aki mindezidáig megsegített minket és csodálatosan vezetett. Ő adta a látást az elinduláshoz és hisszük, hogy ő fog megáldani minket a továbbiakban is. Hálásak vagyunk a mindenkori lelki­­pásztorok és a gyülekezet vezetősége támogatásáért. Hálásak vagyunk az óvodai személyzetért, akik hűséges és odaadó munkát végeznek. Hálásak va­gyunk azért a több mint 500 gyermekért, akik az elmúlt 28 évben a Dávid óvoda növendékei voltak. Hálásak vagyunk a magyarországi és romániai állami hatóságoknak, akik lehetővé teszik az óvoda működését. Kiváltságnak tartjuk, hogy Zilah városában egy ilyen jellegű óvoda működhet, ahol a gyermekek elsajátíthatják az alapvető erkölcsi és keresztyén értékeket.

Azért imádkozunk, hogy ezek a gyerekek a krisztusi példát kövessék szeretetben, alázatban és szolgálatban egyaránt, hogy majd felnőttként is Krisztus tanítványai lehessenek.

A Zilahi Magyar Baptista Gyülekezet vezetősége