Mon. Jul 22nd, 2024

Csak amit tudhat egy nő a XVI. Szilágybagosi Férfinapról

,,Minden évben április elsejéhez kö­zeli időpontban Bagoson megren­dezésre kerül a híres Férfinap, mely al­kal­mon a már felcseperedett legé­nyek és aggastyán férfitársaik együtt ünneplik magukat, kirekesztve édes­anyjukat, asszonyaikat, lányaikat. Eb­ben az évben a rendezvény már a délelőtti órákban elkezdődött, amikor a Kárpát-medencei Pálinka-, és Pár­latverseny, valamint Bor-, Pálinka-, Palackszépségverseny zsűritagjai meg­kezdték a versenybe benevezett, nem csak bagosi, hanem az egész Berettyó-mentéről beérkező pálinkák, borok, valamint pálinkapárlatok osztá­lyozását. Pálinkából 81 féle, borból 67 mintával neveztek be a versenyre. A Kárpát-medencei verseny első vá­lo­gatója révén került be a bagosi Férfinap a „Magyar Pálinka Hete” el­nevezésű rendezvénysorozatba, Tég­lás András a T.G. Pince Lovagrend nagymesternek köszönhetően. Pásztor Sándor vezetésével a pálinkaversenyre öt tagból álló okleveles pálinkabíró csapat zsűrizett, akik Magyarországról, Kecelről érkeztek. A borversenyre be­nevezett borokat Benedekfy Dá­vid irányításával egy külön hét tagú bizottság bírálta, akik Hunyad, Bihar és Szilágy megyéből jöttek erre a versenyre. A nagy szakértelmet igénylő elbírálás után a zsűritagok meg­ebédeltek, aztán a hazaiak végig vezették őket a bagosi pincesorokon, valamint látogatást tettek néhány ma­gánfőzdénél. Az igazi Férfinapi ün­neplés este nyolckor kezdődött a kultúrotthonban, ahová a szervezők min­dig nagy szeretettel várják és látják vendégül testvértelepüléseink képviselőit, valamint a hazai politikai élet kiválóságait. Az idén a véletlen szerencsének köszönhetően Seres Dé­nes képviselő, Víg Sándor alispán, Szilá­gyi Róbert a megyei tanács alel­nöke mellett, Winkler Gyula euró­pai parlamenti képviselő is részt vett az esti vacsorán, és az azt követő mulatságon. Az este kezdetén elsőként a Férfinap főszervezője Balla Ferenc köszöntötte a népes ünneplő sereget, őt követte egyedüli nőként, a községünk polgármesterasszonya, Marina Ida-Mag­dolna, akitől a mikrofont Birtalan József kis falunk muzsikusa, valamint rímfaragója vette át, és felolvasta Férfinapi köszöntő versét.”

A szilágybagosi férfinapról részletesebben az e heti Szilágyságban olvashatnak.