Tue. Jul 16th, 2024

Ünnepváró: Az első karácsonyi események időszerűsége

Krisztus előtt 5-ben, amikor a Názáreti Jézus megszületett, nem volt könnyű sok elnyomott ember élete, különösképpen a gondolkodóké, az Istent keresőké. Több nép belefáradt a sok háborúba, és békére vágyott. Kr. e. 27-től már elegendő hatalom össz­pon­tosult Augustus kezében, hogy meg­határozó szerepe legyen a Római bi­rodalomban. Kiegyensúlyozottan kor­­mány­zott, uralkodott. Reformok be­­ve­zetésére törekedett. A hadse­reg jelentős részét leszerelték. A népi er­kölcs javítására is lépéseket tett. Szükségesnek és hasznosnak tartotta a vallásosságot. A Kr. e. 19-18 évi juliánusi törvényekkel megcélozták a családi élet helyreállítását. Megkönnyítették a házasságkötéseket és a családi otthonok létrehozását.

A Római birodalom egységének fokozásáért Augustus népszámlálást rendelt el. Ekkor számba vettek minden személyt és minden tulajdont is. Ezért utazott József és Mária Betlehembe, hogy ott számba vegyék őket. Így teljesedett be a jövendölés, hogy a Messiás ott fog megszületni.
Nagy Heródes volt a zsidók királya Kr.e. 37-4 között. Hataloméhségében nem vetett meg semmilyen eszközt. Erkölcsi lazaság, valamint rendkívüli és sokoldalú féltékenység jellemezte őt. Bűntudata és halálfélelme annyira gyötörte, hogy testileg-lelkileg belebetegedett. Féktelenségét és kétszínűségét jól példázza a betlehemi 10-20 kisgyermek legyilkoltatása.

Akkoriban a palesztinai nép többsége nélkülözött. A Római Birodalom népességének több mint fele rabszolgasorsban tengődött. A különfé­le nemzetek erkölcsi állapotára jellem­ző volt az állandó süllyedés. Viszont kiváló és tartós úthálózattal rendelkeztek. Közülük egyik-másik még ma is használható. Az emberek sok istent imádtak, ami lehetővé tette az okkultizmus és a mágia terjedését. A csillagjóslás nagyon népszerű volt. A filozófiák az emberi logika segítségé­vel kutatták a világ rejtélyeit. A judaizmus követői inkább megszegték, mint követték a kapott isteni kijelentéseket. Hívei elsősorban szétszórtságban éltek. Akadtak olyan emberek is, akik szívből várták a megígért Messiást, azaz a szabadító Király érkezését. (kivonat Merrill C. Tenney korrajzából)

Amikor a szerető Isten alkalmasnak és elérkezettnek látta az időt, behozta szent Fiát, a mi széteső világunkba kiszolgáltatott, tehetetlen és az emberi lét körülményeinek kitett újszülöttként. Felfoghatatlan számunkra, hogy a mennyei udvartartás minden előnyét és kényelmét élvező Úr Jézus Krisztus miként vállalta szívesen magára az önmegüresítés minden feszültségét, kockázatát és terhét. Csak így lehetett bárki számára elérhető, megközelíthető és megtapasztalható. Például a megve­tett betlehemi pásztorok és a napkele­ten eget kémlelő, lelki szomjukat oltani kívánó bölcsek számára is. Felujjonghattak a szellemi sötétség fojtogatását érzékelők, lelki szomjúságukat oltani kívánók: végre, velünk az Isten! Eljött közénk, hogy minden magasztos ígéretét beváltsa! Így veszi el bűneinket, szabadítja meg a lelkünket és testünket is. Hadd tudja meg ezt mindenki! Mindez azért történt, „mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” Jn 3:16.

Isten szemében mi mindannyian bűnösök vagyunk. Ilyen természetet örököltünk. A bűn elválaszt bennünket teremtő Istenünktől és embertársainktól is. Gondolatainktól kezdve magatartásunkig mindent átjár. Ez elkeserítő. Küzdünk ellene. Mikor sikerrel, mikor anélkül. A Názáreti Jézus a bűnösök barátja és a bűnbánók felmentője. Ő a mi megszentelőnk!

Jézus azért is emberré lett, hogy meg­ta­pasztalja kísértéseinket és körül­ményeinket. Így tökéletesen megért bennünket. Ő halandóvá vált, hogy engesztelő Áldozat legyen vétkeinkért. „A bűn zsoldja halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.” Róm 6:23.

Miként békülhetek ki az igazságos és szent Istennel? Úgy, ha beisme­rem Előtte hiányosságaimat és tévedései­met. Ha nem kívánom azokat tovább gyakorolni! „Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól.” Jn 1:9.

Ebben az évben egész bolygónkat sújtja a Covid 19 vírusjárvány. Jelentős mér­tékben megváltoztatta életkörülmé­nyeinket, korlátozza mozgási szabadságunkat, veszélyezteti egészségünket, eset­leg életünket is. Megoldást keresünk rá! Rádöbbenünk sebezhetőségünkre, megkérdőjelezhetjük értékrendünket. Segítsünk a mindenható Istennek abban, hogy vessen véget ennek a járványnak. Forduljunk Hozzá egész lényünkkel! Jézus azért született, hogy életünk és utunk legyen. Ő mondta: „Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.” Jn 14:6.

Isten elhatározta, hogy újjáteremt mindent. Az örökkévalóságban „az Isten sátra az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük; és szemükről minden könnyet letöröl, és halál nem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé.” Jel 21:3-4.

Áldott, boldog karácsonyt, reményteljes új évet kívánunk minden olvasónknak!

 

Vass Gergely,

baptista lelkipásztor