Tue. Mar 21st, 2023

Tanévnyitó a Zilahi Református Wesselényi Kollégiumban

Megnyitotta az újraindulásától számított 31-ik tanévét a Zilahi Református Wesselényi Kollégium. Az ünnepi tanévnyitón Ft. Forró László, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület főjegyzője hirdette Isten Igéjét bátorítva a növendékeket, hogy tanulmányaik végeztével maradjanak szülőföldjükön, s minden erejükkel az itthonmaradásra rendezkedjenek be vállalva ennek minden szépségét és terhét is, mert sehol sem tudják úgy megőrizni hitüket, keresztyén értékrendjüket, mint itthon, apáik és nagyapáik földjén. A tanévnyitón értékes útravalóval és bátorítással látta el a diákokat Nt. Szász Bálint Róbert, az egyházmegye esperese és Fazakas Miklós, alpolgármester úr. Szavalattal szolgáltak Perecz Dávid-Zsolt, VIII.A osztályos- és Veres Dorka, IV. osztályos tanulók. Az ünnepi alkalmat megtisztelték jelenlétükkel az RMDSZ képviseletében Szilágyi Róbert, megyei tanács alelnök, Simonfi Mária, megyei tanácsos és Lakatos Sándor, a zilahi RMDSZ elnöke.

Bara Lajos-István igazgató úr a 78. zsoltár szavaival köszöntötte a tanévnyitó résztvevőit.

„…Amiket hallottunk és tudunk, mert őseink elbeszélték nekünk, nem titkoljuk el fiaink elől, elbeszéljük a jövő nemzedéknek: az Úr dicső tetteit és erejét, csodáit, amelyeket véghezvitt…. Hogy Istenbe vessék reménységüket és el ne felejtkezzenek Isten dolgairól, hanem az ő parancsolatait megtartsák.. Múltról, jelenről és jövőről szól ez az ige. Az ige értelmében az előttünk járók nemzedéke, a mi nemzedékünk, és a jövő nemzedéke egy láncolatot alkot. A tanításnak pedig a múltból a jövő felé kell haladnia. Tanítói szolgálatunk lényege, hogy a megtapasztalt, megélt örök igazságot, amelyet mi magunk is elődeinktől vettünk, tovább adjuk fiainknak, mert ez fogja őket a helyes úton megőrizni, és az életre vezetni, és ez fogja őket is arra ösztönözni, hogy a maguk rendjén ők is továbbadják fiaiknak.

Világjárványok, háborúk, gazdasági válságok időszakát éljük. Elődeink tanításai és tapasztalatai ma méginkább nélkülözhetetlenek, és ma különösképpen is hasznunkra vannak, és hasznára lesznek gyermekeinknek is, ha az igei tanításba gyökerező hitünk meg tudja őket erősíteni a nehézségek közepette. Izráel fiai a pusztai vándorlás során ismerték meg leginkább Isten Gondviselő szeretetét, és a szükséghelyzetekben váltak csak igazán láthatóvá a csodák számukra, amelyeket Isten az ő népükkel tett. A mi életünkben pedig nem kevésbé van ez így: amikor a legnagyobb mélységben járunk, akkor ragyog ránk legerősebben az isteni kegyelem sugara. A feladatunk tehát emlékezni és emlékeztetni, hogy ezt el ne felejtsük, el ne titkoljuk, hanem elődeink és magunk tapasztalataként átadjuk utódainknak, hogy ezáltal is megtartsuk őket az élet útján.

Ezt bízza ránk Isten ezekben a nehéz, mégis kiváltságos és áldásos időkben, és különösen most 2022. szeptemberében, amikor belépni készülünk az 1991-ben újraindult oktatási intézményünk 31-ik tanévébe. Amit ma teszünk, az alakítja a holnapot.Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája”-vallja Szent-Györgyi Albert. A jövő tehát az ifjúság ma elkezdődő nevelésében rejlik. Mi pedig, református oktatási intézményként csak úgy végezhetjük el a jövő alakításának nemes feladatát, ahogyan azt elődeinktől tanultuk: hittel, imádságos lélekkel, jó reménységgel, igényes munkával. A jó példa tehát előttünk van, nekünk csak tanulni kell a jó példából és át kell adni azt.

Nem titok, hogy iskoláink a gyermek felnőtté-válásának a klasszikus helyei, ahol a növekedő testben élesedik a szellem és küzdelemre készül a hit. Ilyen felnőttek lesznek alkotó személyiségek, akik idős korukban is megelégedéssel tekintenek a bejárt életük alkalmaira, hogy példájukkal még bátrabb menetelésre biztassák utódaikat. A jó irányba kifejlődő személyiség egyedül a jó irányba tanító, nevelő intézményekben nevelődik. Ilyen intézmény kell legyen ma a református oktatási intézmény – hangzott el az idei reformátusok szárszói konferenciáján. A mi református oktatási intézményünknek is ilyen kell, hogy legyen. Csak így lehet a mi tanítványunk is az a személyiségében erős és kiforrt egyén, aki megingathatatlanul tudja, hogy miért fiú, vagy lány, és hogy a házasság Isten ajándéka. Aki tudja kik voltak az ősei, és hogyan kell anyanyelvén szépen beszélni, és aki a más nyelvűekre is tisztelettel tekint, aki megbízható, következetes, lelkiismeretes, megköveteli önmagától és másoktól is a becsületet, erkölcsöt és józanságot.

Iskolánk fontos feladata a többi hozzánk hasonló értékrendet valló intézménnyel egyetemben, hogy a keresztyén hit bástyája és a keresztyén kultúra hajléka maradjon, hogy stabil és kiszámítható alapot nyújtson ezekben a rendkívül labilis, változó időkben is diák, szülő, egyház, nemzet és társadalom számára.

Ahhoz azonban, hogy iskolánk fontos társadalmi tényező maradjon itt a térségben, meg kell őrizze versenyképességét. A versenyképesség elérése és megtartása pedig elsősorban a tartósan magas színvonalú, kreatív és példaadó szaktanári munkától, magatartástól, az iskola jövőlátásától, a szülők hatékony, meghitt és segítőkész együttműködésétől, a gyermekek tanulás iránti motiváltságától s nem utolsósorban az iskolák működéséhez szükséges növekvő anyagi támogatástól függ. A versenyképesség megtartása érdekében azt kérem, hogy legyünk egymás partnerei ebben a tanévben is!

Örömmel számolok be arról, hogy az új iskolaépület építkezési munkálatai elkezdődtek ezen a nyáron, és még nagyobb örömmel vesszük tudomásul, hogy a következő időszakban a Királyhágómelléki Református Egyházkerület prioritásként tekint erre a projektre. Hordozzuk ezt továbbra is imádságainkban.  Addig is gondos szeretettel előkészített, világos, szép új tantermek várják a tanulókat minden oktatási szinten.

Ezek után igazgató úr külön is köszöntötte a kezdő osztályok diákjait: az előkészítős kisdiákokat, az ötödikes és kilencedikes tanulókat. A szülőknek azt üzente, hogy gyermekeik jó kezekben vannak, hiszen a tanítóknak, pedagógusoknak lélekformáló erejük van, és mindenben együtt szeretnének dolgozni a szülőkkel gyermekük fejlődése érdekében.

A vizsgaévükbe lépett diákokat arra bíztatta, hogy vegyék komolyan a kihívásokat, és képviseljék méltóan iskolájukat és családjukat ezeken a megmérettetéseken.

„Egyház-, iskola-, tanár-, diák-, szülő-összefogásával képesek leszünk betölteni azt a feladatot, amit egyházi oktatási intézményként, magyar tanintézményként be kell töltenünk itt a Szilágyságban. Adjon ehhez Isten erőt, kitartást, segítséget! Áldja meg iskolánk életét, jelenét és jövőjét! Áldja meg mindannyiunk életét!”- ezekkel a gondolatokkal zárta igazgató úr beszédét és megnyitottnak nyilvánította a 2022-2023-as tanévet, Isten áldását kérve a közös építésre és munkára, az új tanévre!

Az ünnepi alkalmat az iskolába újonnan érkezett tanárok és a IX. osztályos diákok ünnepélyes fogadalomtétele zárta.