Thu. Jun 20th, 2024

Szilágysági Magyarok díszoklevél elismerésben részesült Balla Géza

Balla Géza 1960. július 17-én született Kémer községben, Szilágy megye, Erdély.

Szülei mezőgazdaságban dolgoztak. Édesapja mint gyümölcstermesztő tech­ni­kus, édesanyja pedig a háztáji gazda­ságban tevékenykedett.

A szőlőhöz és borhoz való kötődése gyerekkorában kezdődött. A családnak a nagyszülőkkel együtt 1 ha szőlője volt. A bort már 5. osztályos általános iskolás korában megkedvelte, amikor nagyapja hordójából kender pozdorja szálakkal szívták ki a bort néhány barátjával, per­sze a nagyapa tudta nélkül. Nagyapja igen­csak elcsodálkozott aratáskor, a hordó láttán. Az általános iskola elvégzése után a szilágysomlyói Szőlészeti- és Borászati Szaklíceumban folytatta tanulmányait, ahol hamarosan a pincekulcsot is rábízták. Igaz, csak rövid időre, mivel itt is üresedtek a hordók…

Ezután Kolozsváron kezdte el a Ker­té­szeti Egyetemet, itt szerzett mérnöki diplomát 1984-ben, mint szőlész-borász szakmérnök, tehát 35 éve dolgozik a pá­lyán. Az akkori rendszer lehetővé tet­te a munkahely megválasztását, az el­ért eredményektől függően. Így ke­rült a Ménesi borvidékre, a Barackai Szőlő és Bor Állami Gazdasághoz. Itt kezdő borászmérnökként, majd később főborászként dolgozott.

A rendszerváltás előtt sok nehézséggel kellett megküzdenie. Elsősorban az elő­állított borok minőségét illetően, hiszen ekkor nem olyan borokat készíthetett, amilyeneket szeretett volna, hanem olya­nokat, amilyeneket diktáltak.

A rendszerváltás után az állami gaz­da­ság vezérigazgatója lett, és rá hárult a 2460 ha szőlőterület kiosztása a volt tulajdonosoknak. Az volt az elképzelése, hogy folytassák tovább együtt, de szövet­kezeti formában. A régi-új tulajdonosok azzal vádolták, hogy újra kollektivizálni akarja a területeket, így ezt nem lehetett megvalósítani. Ekkor indult el a területek parlagosodása. 1999-ben saját céget a­la­pított Wine Princess Kft. néven. Ak­koriban még nem volt bátorsága „Balla Géza” nevet adni borainak. 5 ha területtel indult, évről évre újabb területeket vásárolgatott, tudván azt, hogy hol talál­hatók a legjobb fekvésűek és a legjobb minőséget adó dűlők.

Jelenleg 120 ha-on tevékenykedik. A terület 80%-a kékszőlő, 20%-a fe­hér szőlő. Sikerült megvalósítania ré­gi álmát és elsősorban a helybeli faj­ták­ból készít jó minőségű borokat.(Magyarádi Fehér, Furmint, Kadarka, Feketeleányka). A minőségi bor irányába történő elköteleződéséhez egyik fontos útmutatója Tiffán Ede volt, majd Bock József és Gere Attila, akiktől sokat tanult, és akikkel a mai napig is komoly szakmai és baráti kapcsolatot ápol.

Boraival számtalan díjat nyert, nem­csak hazai, hanem nemzetközi verse­nye­ken is. Kadarkája, Feketeleánykája rendre arany és nagy arany érmeket hoztak számára. Nemcsak versenyez boraival, hanem a szervezésben is aktívan részt vesz, akár a Csávossy György borversenyre, akár az Erdélyi Szőlőhegyek borversenyre gondolunk.
Eltökélt szándéka egy egységes kár­pát-medencei bor létrehozása, attól füg­getlenül, hogy ezeket a borokat az ország jelenlegi határain belül vagy azon kívül készítik. Mindig arra törekedett, hogy minél több borkedvelő embert ismerjen meg személyesen. Emiatt komoly bortu­rizmust fejlesztett ki a birtokon, ahová napjainkban is sokan ellátogatnak és a 2007-ben e célból épített 57 férőhelyes panzióban meg is szállnak.

Szintén 2007-ben nagyon jelentős beru­házásokat hajtottak végre a tech­no­lógia fejlesztésére, amely azóta is tö­retlenül folytatódik, mint a szőlőte­rületek újratelepítése és felújítása.

2004-ben doktori fokozatot szerzett borászatból a Temesvári Agrártudományi Egyetemen. A kutatási témája a ménesi vörösborok, ezen belül azoknak az emberi szervezetre gyakorolt pozitív hatása.

2008 óta a kolozsvári Sapientia Er­dé­lyi Magyar Tudományegyetem Ker­té­szeti Karán, Marosvásárhelyen, a Sző­lészeti-borászati Tanszéken, mint egye­temi adjunktus adja át az évek során összegyűjtött tapasztalatait az erdélyi fiataloknak és azon igyekszik, hogy belőlük jó borászokat neveljen.

Felesége, Ildikó, 2004 óta komolyan támogatja munkájában. Legidősebb fia Krisztián, kertészmérnökként tevékeny­kedik a cégnél. Nevelt fia, Tamás, a marketing és értékesítés terén végzi a munkáját. Legkisebb fia Dávid 8 éves. Az elmúlt évben még borász akart lenni, most borász és feltaláló. 2017-ben a Magyar Érdemrend Lovag­keresztje kitüntetésben részesült. Erdélyben a szakmai tevékenységéért számtalan egyéb elismerést kapott. Közösségi munkát több szervezetben is végez:
• Magyar Bor Akadémia és a Pannon Bormíves Céh tagja 2004-től, Határon Túli Magyar Borászok Egyesülete 2018-tól. Mindhárom szervezet alelnöke is egyben, valamint a Körös-Maros borrégió elnöke.

A Magyar Borakadémia 2018-ban Balla Gézát az Év Bortermelőjévé választotta Magyarországon.

S mivel mással is zárhatnám a méltatást, mint a néhány éve elhunyt erdélyi költő, borász, szakíró Dr. Csávossy György szavaival:
„A ménesi bor… szikrát ad a szerelemnek, szárnyat a gondolatoknak, kandallótüzet a barátságnak!”