Tue. Jul 16th, 2024

Szilágyi Róbert-István, a Szilágy Megyei Tanács alelnöke a 2021-es tervekről

Fejlesztjük Szilágyságot, építjük otthonunk!

 

2020 a koronavírusról és a választásokról szólt legtöbbünk számára. Miről fog szólni a 2021-es év?

Nyilvánvalóan a tavalyi év során a koronavírus nagyban megnehezí­tet­te mindenki éle­tét. Nem csak a ma­gán­szféra képviselői, de a közszféra is jelentős károkat szenvedett a vírus megfékezésének érdekében. Sok beruházást befagyasztottak, néhány esetben csúszott a projektek ütemterve, késett a kivitelezés stb. hiszen a fő priori­tásunk a koronavírus-járvány megfékezése volt. Ennek érdekében minden olyan eszközt meg­ragadtunk, amely által a Szilágy Megyei Tanács tenni tudott a járvány kezelésének érdekében – gondolok itt első sorban a kórházak felszerélésére.

Emellett viszont 2 fontos vá­lasztáson is túl vagyunk, amelyek létjogosult­ságáról és körülményeiről ugyan nem mi döntöttünk, mégis jelentősen meghatározzák az elkövetkező 4 évünket. Jó hír ilyen szempontból az, hogy bár megszorítások közepette kerültek megrende­zésre a vá­lasztások, az emberek megértették ezek fontosságát, és így jelentős sikernek könyvel­hetjük el politikai szempontból az elmúlt időszakot.

Annál is inkább, hiszen vezető pozíciót vívtunk ki magunknak mind megyei, mind országos szin­ten. Ennélfogva a magyarokat nem lehet immár megkerülni a romániai döntéshozatalban. És ez rendkívül jó hír mind a szilágysági, mind az erdélyi ma­gyarok számára.

A 2021-es év viszont reményeink szerint más lesz. Egyrészt az oltáskampány beindulása okot ad arra, hogy fellélegezzünk, hiszen amennyiben a népesség megfelelő hányada beoltatja ma­gát, úgy hamarosan visszatérhetünk a normális életkörülményeinkhez.
Másrészt, idén és az elkövetkező 4 évben nem kell számíta­nunk választásokra, így ez a munkálkodás periódusa lesz. A Szilágy Megyei Tanácsnál rendkívül sok tervünk és célunk van az előttünk álló időszakra nézve.

 

Melyek az idei év legnagyobb kihívásai és fő prioritásai a megyeházán?

Nyilvánvalóan, ahogyan min­den év elején, idén is a legna­gyobb kihívást a költségvetési törvény jelenti, hiszen ez nagy mértékben meghatározza minden önkormányzat működését, így a megyetanács terveit is jelentősen befolyásolja. Reményeink szerint jövedelmünk idén is a tavalyihoz hasonlóan fog alakulni, annak érdekében, hogy a már meglévő beruházásokat folytatni tudjuk, illetve a tervben lévő új beruházásokat megvalósíthassuk.

Ugyanakkor bízunk benne, hogy a kormány megtartja a megyetanács rendelkezésére szánt 6 százalékos jövedelem­adó-alapot, amely által az önkor­mányzatainkat tudjuk támogatni, hiszen a települések szintjén is számos olyan beruházás van, amelyeket társfinanszírozás nélkül nem tudnak megvalósulni. I­­lyen pl. a víz-, gáz- és csatornarendszer kiépítése vagy bővítése, intézmények felújítása, illetve bármilyen nagyobb infrastrukturális fejlesztés. Az előző két évben közel 5 millió euróval tudtuk támogatni az önkor­mányzatainkat, biztosítva azok zökkenőmentes működését, va­la­mint a településeink megfelelő iramban való fejlődését. Reméljük az elkövetkező időszakban is hasonló mértékben tudjuk segíteni településeinket.

Mindezek mellett fontos számunkra, hogy a megyetanács alárendeltségében lévő intézmé­nyeket működtetni tudjuk, ezért számítunk rá, hogy az ehhez szükséges forrásokat a kormány befoglalja az idei évi költségvetésébe. Ezen felül pedig bízunk benne, hogy a jelenlegi kormány nagyobb hangsúlyt fog fektetni a szociális hálózat működtetésére. Ez ugyanis egy fájó pont a Szilágy Megyei Ta­nács számára, hiszen a tava­lyi évben ezen szféra működte­té­sé­hez szükséges összeg csupán 45 százalékát biztosította a kor­mány, ezért a megyetanács saját költségvetéséből kellett a fennmaradó 55 százalékot biztosítsa.

 

Milyen infrastrukturális beruházások fognak megvalósulni az idei év során?

Ami a megyei infrastruktúrát illeti, idén is prioritásként kezeljük a Szilágy Megyei Kórházat, hiszen itt rengeteg beruházás van folyamatban, és még nagyon sok fog elkezdődni az év folya­mán. Mindenekelőtt viszont, év végéig szeretnénk befejezni a kórház melletti két szintes, 180 férőhelyes parkoló kiépítését.

Továbbá, amint az idő meg­en­gedi hozzáfogunk a sürgősségi részleg bővítéséhez, ugyanis jelenleg a kedvezőt­len meteorológiai viszonyoknál fogva a munkálatokat ideiglenesen felfüggesztettük. Ugyancsak az év végéig fogjuk megvalósítani a járóbeteg részleg műszerekkel való felszerelését, melynek keretében 133 új orvosi eszközt vásárolunk a kórház számára, közel 3 millió euró értékben.

A járóbeteg részleg vertikális bőví­tésen is keresztül megy, u­­gyanis az új berendezések mellett másfél emelettel bővítjük e­zen részleget. Itt kap majd helyet az az angio-központ, amely a szív- és érrendszeri betegségen át­esett páciensek kezelésében ját­szik kulcsfontosságú szerepet.

Ezen felül, a legnagyobb kórházi beruházás, melyet re­mél­hetőleg sikerül az országos költségvetési törvénybe befoglalni, egy új épületszárny létrehozása, közel 15 millió euróból. Ez a projekt magába foglal 10 új műtőterem létrehozását, a járóbeteg részleg horizontális bővítését (az előbb említett vertikális bővítés mellett), valamint az egynapos betegellátási részleg kialakítását.

Mindezek mellett a megyei út­hálózat modernizálását is folytatjuk. Itt megemlítenék néhány, számunkra fontos útszakaszt:
– a DJ 191C Szilágynagyfalu – Kraszna – Zilah – Karika útszakasz teljes rehabi­litációját folyatjuk idén is, ennek a kivitelezési határideje 2022 július vége
– a DJ 108D Zilah – Szilágycseh – Máramaros megye határa közötti útszakasz rehabilitációját is megkezdjük, amint az időjárási viszonyok megengedik
– a DJ 109P Kémer – Szatmár megye határa közötti útszakasz rehabilitációját saját költségvetésből fogjuk elindítani
– a DJ 103N, Zsobok és Farnas településeken keresztülhaladó út­szakasz rehabilitációjának a tervezését is megkezdjük, és remél­jük minél hamarabb a kivitelezést.

Ezen felül az elkövetke­ző uniós ciklusban minden ma­gyar­lakta települést érintő me­gyei útszakasz teljes rehabili­tációjára pályázatot fogunk felterjeszteni, ugyanis az ehhez hasonló jelentős költségvetésű beruházásokat kizárólag pályázati úton tudjuk megvalósítani.

 

A 2020-as kampány során megfogalma­zott egyik célkitűzés a szilágysági emberek életminőségének növelése volt. Az eddig említett beruházásokon kívül, milyen módon fog ez a célkitűzés az idei év folyamán érvényesülni?

A kórházi beruházások és a megyei úthálózat javítását szol­gáló beruházások rettentő fon­tos szerepet játszanak a szi­lágy­ságiak életminőségének ja­ví­tá­sában. Viszont ezeken felül szá­mos o­­lyan projekt, illetve fej­lesztés van, amivel a Szilágy Me­gyei Tanács segíthet hozzájá­rul­ni ahhoz, hogy Szilágyság meg­felelő tempóban tudjon fejlődni.

Például, dolgozunk egy innovációs oktatási központ lét­re­hozásán, ami lehetőséget nyújt a fiataloknak, illetve a pályakezdőknek különböző kép­zéseket elérni vagy akár átképzéseket nyújt szükség esetén. Ez egy olyan oktatási központ lenne, ahol szakmákat lehet gyorsan és hatékonyan tanulni, ahol idegen nyelveket lehet elsajátítani vagy éppen vállalkozni vágyók kaphatnak hasznos szakmai tanácsokat cégük beindításához.

Továbbá, folytatjuk az ár­va gyermekek neveléséhez szüksé­ges 16 családi ház felépítését. Ezek a családi házak ugyanis sok szempontból megfelelőbbek a gyermekek nevelésére, mint az eddig alkalmazott intézménybeli gondozás.

Ami az RMDSZ frakcióját illeti, az i­dei költségvetési törvény függvényében, szeretnénk tovább működtetni a szociális, ifjúsági és műemlékvédelmi pályázatainkat. Ezen RMDSZ kezdeményezések ugyanis rendkívül nagy sike­rűek voltak az elmúlt években. Ezen kívül pedig új pályázati lehetőségeket is szeretnénk biztosítani az egyházak és civil szervezetek számára.

Elmondható tehát, hogy bizakodóan állhatunk a 2021-es év előtt. Rengeteg megvalósításra váró terv és célkitűzés van, amelyek megvalósításának érdekében ezúttal is minden erőnkkel dolgozni fogunk, kollégáimmal együtt. Idén és az előttünk álló négy évben is meg fogunk ragadni minden eszközt arra nézve, hogy Szilágyságot mindannyiunk számára megfelelő otthonná tegyük.

Bréda Anna Krisztina