Thu. May 30th, 2024

Szilágybagos – Bernáth István: „A helyi lakosokért fogok dolgozni, mert fontosak számomra”

 

Marina Ida Magdolna

• Született: 1960. december 26-án, Szilágybagoson

• Tanulmányok: Bukaresti Spiru Haret Egyetem – jogi kar

• 2005 óta polgármester

 

„Visszagondolva a kezdetekre, 2005 júniusára, amikor Bagos község újra alakult és a semmiből fel kellet építeni a községet, és annak közigazgatását úgy, hogy sem anyagi forrás, sem pedig képzett munkacsoport nem állt rendel­kezésünkre, el egészen a mai napig, amikor községünk semmivel sincs lemaradva a többi községektől, és képzett szakemberek végzik a mindennapi munkát, hát idáig hosszú út vezetett…, de a lényeg az, hogy sikerült, meg­csináltuk – közösen!

2005-ben nem volt víz- és szennyvízhálózat, a megyei út kivételével nem volt egyetlen út sem aszfaltozva, a közvilágítás elavult volt, éjjel megszakításokkal működött, kevés világítótesttel, a közintézményeink (iskolák, óvodák, kultúrházak, polgármesteri hivatal, garázsok) mind-mind romos állapotban voltak, nem volt ravatalozó sem járda, nem volt gépparkunk – eszközeink, egyszóval évtizedekkel le voltunk maradva minden téren.

Az eltelt 15 évben, sikerült behozni a lemaradást, elmondhatjuk, felzárkóz­tunk a fejlett községekhez. A hivatalban jól képzett munkatársak végzik az adminisztrációs munkát, és 12 éve Bernáth István alpolgármesterrel közö­sen dolgozunk a község fejlesztésén.

Igen sokáig vívódtam, hogy folytassam-e a munkát, és induljak-e újra egy újabb 4 éves megbízatásért, nem volt könnyű a döntés, de végül, úgy döntöttem, hogy elérkezett az idő átadni a vezérbotot, jöjjön a fiatal generáció és folytassa új tervekkel, új lendülettel és vigye tovább a községet a fejlődés útján.

Utódomnak remélem már kicsit könnyebb lesz, hisz vannak jól képzett mun­ka­társak, akik segítik munkáját, a nagy fejlesztési projektek megvalósultak, csak működtetni kell a szolgáltatásokat, és lehet, sőt – kötelező tovább építeni-szépíteni gyönyörű községünket.

Leköszönő polgármesterként azt sze­ret­ném a jövőbeli vezetőkre hagyni, hogy nem erővel, nem hatalommal, hanem alázattal, megértéssel, szeretettel, magas szakmai tudással és teljes odaadással végezzék munkájukat, legyenek igaz­ságos és bölcs szolgálói a köznek.”

„Dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes!”

 

Befejezett projektek

• Polgármesteri hivatal felújítása és kibővítése.

• Buldóeszkavátor vásárlása.

• Vízhálózat kiépítése.

• Csatorna hálózat és tisztító telep épí­tése.

 

• Borzási községi út aszfaltozása.

• Jázi községi út aszfaltozása.

• Borzási kultúrház felújítása, korsze­rűsítése és felszerelése.

• Útkarbantartó autó vásárlása.

• Bagosi kultúrház felújítása, kor­sze­rűsítése, közművesítése, valamint kerítés, járda és parkoló építése.

• Traktor vásárlás a közterületek kar­ban­­tar­tására.

• Új iskola építése a régi kis iskola helyett.

• Az adminisztratív épület (volt kollek­­­tíva iroda) felújítása, kor­sze­rű­­­sítése és közművesítése.

• Bagosi 1-es számú iskola kibővítése, felújítása, udvar­rendezés és kerítés­építés.

 

• Bagosi óvoda felújítása, korszerű­sí­tése és be­rendezése.

 

• Községi garázsok építése.

 

• Községi ravatalozó építése Szilágybagoson.

• Két központban elhelyezkedő telek vásárlása.

• Közvilágítás korszerűsítése.

 

• Járdák építése.

• Ártézi kút fúrása a központban.

• Köztulajdonban lévő utak és épületek telekkönyvezése.

 

 

Folyamatban lévő projektek

• Víz- és csatornahálózat bővítése tel­jes lefedettségig – 1.857.000 euró – uniós forrásból.

 

 

• Utak aszfaltozása és három új híd építése – 1.236.000 euró – kormányprogram által.

• Polgármesteri hivatal felújítása és korszerűsítése – 100.000 euró – uniós forrásból községi kiegészítéssel.

• Községi földterületek kadaszterezése uniós forrásból.

 

Bernáth István

• Született: 1980. december 9-én, Szilágynagyfaluban

• Tanulmányok: – Szilágysomlyói Mezőgazdasági Líceum
– Minőségellenőr szakképzés
– Kolozsvári Agrártudományi és Állatorvosi
– Egyetem: agrármérnöki szak 2005-2009

• 2005-2008-ban mezőgazdasági referens

•2008-tól önkormányzati képviselő, alpolgármester

Bernáth István alpolgármester há­rom leánygyermek büszke édesapja, a legnagyobbik 4,5 éves, a középső 3 éves, a kisebbik 7 hónapos. Az önkor­mányzatnál a beruházási munká­la­tok kivitelezését felügyelte és a mezőgazdasági regisztert vezette, de inkább terepembernek tartja magát, mert ő foglalkozott a karbantartási munkálatokkal, az utak, sáncok és a földút helyzetének felmérésével, valamint a szociális segélyen élők munkáját irányította.

 

Tervek a jövőre

• A pályázatokat és a projekteket, amelyek jelenleg folyamatban vannak, az idén befejezzük. Gondolok itt az úthálózat aszfaltozására, amelynek határideje októberben van, és ugyancsak idén befejezzük a polgármesteri hivatal teljes felújítását is.

• Ami a folytatást illeti, terveink közt szerepel a vízelvezető árkok lebetonozása, ami nagyon fontos, mert pár éve árvizekkel küszködtünk. Hogy ezt megelőzzük, szükséges ezt is kivitelezni.

• Folytatni szeretném az utak aszfaltozását, mert ezeknek csak egy részét sikerült megvalósítani.

• Nagyon fontos lenne egy tornaterem építése, könyvtár létrehozása, községi, illetve faluház kialakítása, ami egy találkozóhely lenne a kisebb csoportok, gyülekezetek számára, mint például a nyugdíjas klub, az amatőr színjátszó társulat vagy a Mákvirág. Két-három éve vásároltunk két telket, erre szeretnénk ezt építeni.

• Nagy tervünk a gázhálózat kiépí­tése.

• Az idén építettünk egy szakasz járdát, ezt folytatni kellene a falu többi részén is. Ha nem lehet pályázatból, akkor önerőből fogjuk megvalósítani.

• Játszóteret, parkot szeretnénk kialakítani.

• Borzáson a parkban, ami játszótérnek is szolgál, a padok mellett van egy hinta, mellé akarunk újabb berendezést, játszóeszközöket felállítani.

• Az útfelújítás, aszfaltozás során 4 hidat kellene újraépíteni, kettő lenne Borzáson a Gyümölcsénes patakán, a harmadik a Berettyó patakon, a negyedik a Borzást Nagyfaluval összekötő községi úton. Ott most földút van, de ha lesz aszfalt, hídra is szükség lesz, mert van egy kisebb patak azon a helyen.

• Földek telekkönyvezésének folytatása.

• Munkahelylehetőségek felkutatása és ez ügyben való tárgyalások.

• A fürdő esetleges megvásárlása vagy részesedés vásárlás a község számára.

• Szociális szolgáltatás működtetése a nehéz körülmények közt élők számára.

• A polgármesteri hivatal szolgálta­tásainak javítása, gyorsabb ügy­intézés.

• Megfigyelő kamerarendszer kiépítése a községben.

• Lakossági információs oldal beindítása.

 

,,Magyarok vagyunk, RMDSZ-esek. Eddig is támogattuk a magyar közösséget, ezután is fogjuk. Szeretnék a jövőben még közelebb kerülni az emberekhez, még jobban orvosolni a problémáikat, ezért ami rajtam, és az önkormányzati képviselőkön múlik, tőlünk telik, azt meg szeretném tenni. Nagyon sokat számít az emberközeliség, mert bár a hivatalnál dolgozunk, pályázunk, fontos, hogy lakosaink érezzék, hogy foglalkozunk problémáikkal és értük dolgozunk.”

 

Tanácsosjelöltek listája

Kovács Béla

Budai Barna

Ghile Attila

Tönkő Ferenc

Balla Ferenc

Budai Árpád-Ferenc

Fekete Klára

Kása Erika

Szabó László

Szentmihályi Attila-Csaba

Molnár Csaba

Horváth Ferenc

 

Kulcsár Mária