Wed. Sep 27th, 2023

Húsvéti pásztorlevél

Hozzánk lép Jézus

Húsvéti pásztorlevél

„Amikor meglátták őt, leborultak előtte, pedig kétségek fogták el őket. Jézus hozzájuk lépett…” (Mt.28,17-18)

Szeretett Testvéreim Krisztus Jézus által!

Máté evangéliuma egyetlen eseményt jegyez fel a húsvéti feltámadást követő időből, amikor Jézus tanítványaival Galileában találkozik. Hegyre hívja azokat, akik a siralomvölgyében járnak, temetőben keseregnek, sírok szélén félnek. Az evangélium által rögzített történet tanúinak szenvedése, a mai válság járványos és háborús áldozatainak sorsával rokon, és hozza lélek-közelbe. Ez a közös és hasonló sors a feltámadt Krisztushoz kívánkozik, mint ahogy valamennyi seb, bánat, könny és aggodalom.

Örömhír emelkedik mindenek felé, és megsemmisít minden álhírt és rémhírt az, hogy a legsötétebb mélységben is Krisztust látni lehet. Látni közvetlenül és közelről. Nincsenek messze a Golgota hóhérai, a hamis történetek kitalálói, a hazug tanúk lefizetői, de Krisztus mindeneket megelőz és mellettünk van, mint annak idején, úgy most is. Ezt a látást kell a mai gyülekezetnek megértenie és továbbítania azok felé, akik félelmükben a templomig nem tudtak eljönni, az úrvacsorázók közösségét nem akarták megkeresni. Isten nem a vérontásnak Ura, hanem Fia vérén keresztül gyógyító Mindenható. A világnak azonban meg kell tanulnia az ártatlan vér kiontásában felismerni minden vérontás halálhívogató és életellenes tettét.

Vigasztaló és egyensúlyt teremtő lehetőség a feltámadt Szabadító előtt meghajolni. Nemcsak elképzelnünk kell a térdreereszkedő tanítványokat a hegy egyik csendes emelkedőjén, hanem tapasztalnunk a jótékony lehetőségét a magunk elcsendesedésének és alázatos meghajlásnak, amit megtehetünk a békés családi hajlékban, de ha kell akkor légiriasztás félelmes zajában, vagy a kórház agonizálóknak elkülönített helységében. Minden elfelejtett hála, elmulasztott töredelem, megtagadott tisztelet elviselhetetlen súlyként terhel, de most nem az összeroppanás ideje van, hanem a halál felett való győzelem részesedésének birtokba vételének. Krisztus életszerzése olyan áldozatban jött létre, amelyben a halál mellett megsemmisül minden lábához helyezett bűn, vétek, tévedés és hiba.

Az istentagadók eltorzított istenképe mély sérüléseket hagy a tanítványok lelkében. Ezért olvassuk, hogy „kétségek fogták el őket.” A kereszthalál sokkoló átélése bőséges halálközeli élménnyel járt. El egészen az életféltés határáig. Péter annak idején süllyedni kezdett a vízen járás alkalmával, amint felcserélte a krisztuslátást a viharfigyelésre. Mindkettő adott, de a kettő közötti választás eltévesztése végzetes. Krisztus Jézus ezért adja a tanítványoknak az életmentő kettős feladatát. Kettős ez a feladat, mert aki engedelmeskedik, saját életmentésének szolgálatába áll, ugyanakkor azoknak menti az életét, akik között végzi a feladatát.

Az életmentés kulcsszolgálata a keresztség, amelyben a tanítványság világraszóló kiterjesztése születik meg, mint Krisztus egyházának szüntelen növekedő alapja. A keresztség éppen húsvétban, a kereszten hozott áldozatban, a kereszt győzelmében kapta meg jelentőségét, ami mindenkorra meghozta az üdvösséget az örök élet ajándékával. Legyünk jó keresztyének és tanítvánnyá téve minden népeket, különösen sajátunkat, tudjunk viharból is a megmentő Megváltóra tekinteni.

Minden keresztyén testvérünknek adjon a halál felett győzedelmes, kétségeink között is megtartást ígérő Úr áldott húsvéti ünnepet!

   Nagyvárad, 2022 húsvétján

A békesség kötelékében!

Csűry István

püspök