Mon. Apr 12th, 2021

Értékjegyeket bocsátanak ki az iskola utáni foglalkozások költségének fedezésére

Döntő fórumként fogadta el a szenátus plénuma azt a törvény­ter­vezetet, amely értelmében érték­je­gyeket bocsáthat ki az oktatási mi­nisz­térium az óvodások és elemi iskolások számára olyan szolgáltatások kifize­tésének támogatására, mint például az Iskola az iskola után program.

A szöveg leszögezi, hogy az értékjegy kizárólag az oktatást, nevelést szol­gál­hatja, nem ruházható át, és a szol­gáltatás kifizetését az iskolák rendezik. Az értékjegyet a gyermek szülője vagy törvényes gyámja kell hogy kérelmezze.

Az indoklás szerint a jogszabály a dolgozó szülőknek nyújt segítséget, és abban támogatja őket, hogy ne hagyják ott munkahelyüket. Az értékjegy pénz­beli értékét minden évben az inflációs rátához fogják igazítani. Az értékjegyből részben vagy teljesen fedezhető lesz majd az órák utáni foglalkozás költsége.

A kezdeményezők az Országos Sta­tisztikai Intézet (INS) adataira alapozták indoklásukat, melyek szerint például a 2014-2015-ös tanévben az iskolaköteles gyerekek 27%-a nem járt iskolába.

A tervezet a tanügyi törvényt mó­do­sítja és egészíti ki. A jogszabályt a képviselőház már hallgatólagosan el­fogadta, most a szenátus döntő házként szavazott róla.