Fri. May 31st, 2024

Kiváltság volt együtt táborozni a Szilágy­sági Barnabás csoport tagjaival július 20-25 között a Hargita Keresztyén Táborban. A Barnabás alapítvány szer­ve­zésében, az ország több pontjáról érkezett több mint 20 sérült gyermek és kisérője, hogy részesülhessen az egyhetes testi-lelki felüdülésben. Bőven volt helyünk a táborban, amely Székelyudvarhely és Csík­szereda közötti főútvonal mentén helyezkedik el és több mint 200 személy elszállásolására is alkalmas. Ez a központ a Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetségének tulajdonában van és az év minden napján nyitott keresztyén tábo­rok és konferenciák szervezésére. A tábori sze­mélyzet maximálisan odafigyelt a jelen­legi törvények és higiéniai előírások betar­tására.

Külön élmény volt minden nap az ebéd­lő teraszán étkezni és élvezni a napsütést és a madarak csiripelését. A tábor terü­le­tén található a Barnabás alapítvány székháza, a Barnabás ház is. Ennek tör­ténete kereken 40 évre nyúlik vissza, ami­kor Veres Ernő, baptista lelkipásztor családjába megszületett Veres Barnabás. A fiúk 10 évesen tolószékbe került, de lelke és szelleme friss és örömteli volt. A fiúk betegsége kapcsán jött az ötlet, hogy szeretnének építeni egy házat a hasonló helyzetben levő mozgássérültek, fogyatékos gyermekek és felnőttek üdül­tetésére. A Barnabás Házat 1999-ben avat­ták fel, mely az alapítványon keresztül ha­zai és külföldi támogatók segítségével épülhetett fel. 2001-ben Veres Barnabás 21 évesen haza költözött Megváltójához, de a ház ma is hordozza emlékét. A Bar­na­bás Ház azóta több száz embernek nyújtott testi és lelki felfrissülést. A tábori hetek előadássorozatában célki­tű­zésként szerepel a mozgássérültek hely­zete, beilleszkedése a társadalomba, tu­datosítva bennük, hogy sérülten is lehetnek hasznosak. Mindezt igyekeznek biblikusan, keresztyén szemlélettel és krisztusi szeretettel közvetíteni. A Barna­bás alapítvány jelenlegi vezetője Budai Evódia, aki öccse emlékét szívében őrizve és a Jézus Krisztus iránti szeretetből azon fáradozik, hogy évről-évre lehetőséget nyújtson sérült gyermekek és családjaik táboroztatására. Az alapítvány munkája nem­csak a Barnabás ház falai között, ha­nem országszinten már több megyére is kiterjed.

Így alakult meg pár éve a Szilágysági Bar­nabás csoport is, akiknek tagjai testvéri szeretettel vannak egymás iránt. A közös te­her és közös cél egybeforrasztotta a szíveket. Az édesanyák az év többi részében is rendszeresen találkoznak, közös ima­órákon, fejlesztő tevékenységeken vesznek részt.

Hálásak vagyunk, hogy idén is, a ko­ro­navírus ellenére is lehetőség volt a tá­bor megszervezésére. Délelőtt zenés áhí­tattal kezdtük a napot, majd léleképítő előadásokat hallgathattunk meg. Lisztes Piroska által a gyermekek testközelből ismerkedhettek meg a zene és hangszerek világával. Egy másik csoportban Nagy Anna, drámajátékokon keresztül a Buyu­fa csodálatos világába vonta be a gyerekeket. Az egyszerű, de tanulságos tör­ténetek mély lelki igazságokat hor­doz­tak. Minden délután az édesanyák tea-délutánt tartottak, ahol lehetőség volt a személyes és lelki beszélgetésekre. Eközben az udvaron, a gyermekek ön­fe­ledten vettek részt a különböző játékok­ban és vetélkedőkön. Este újra mindannyian Isten igéje köré gyűltünk és imádsággal zártuk a napot. A fogyatékos gyermekekkel töltött hét megvilágította bennem, hogy ezek a gyermekek sokkal értelmesebbek és értékesebbek, mint gondolnánk. Az egyszerűségük, hitük és ragaszkodásuk felébreszti az emberben, hogy az élet igazi értéke a Szeretet. Sokszor feltesszük a kérdést, hogy honnan van az édesanyáknak annyi türelmük ezekhez a gyerekekhez. A válasz a szeretetben rejlik. Azért szeretik őket, mert saját gyermekük és semmi pénzért nem mondanának le róluk. Így érthetjük meg, hogy Isten min­den fogyatékosságunk ellenére szeret min­ket, mert az Ő gyermekei vagyunk és azért ad­ta egyszülött fiát értünk, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen!

Hálásak vagyunk a zilahi gyülekezet önkénteseinek, akik örömmel és szeretettel foglalkoztak a gyermekekkel. Hálásak vagyunk továbbá a Barnabás Alapítvány, a Communitas Alapítvány, a Szilágy Társaság Kulturális Egyesület támogatásáért és minden önkéntes adakozóért.

Nagy Ferencz, Zilah