Mon. Dec 11th, 2023

Az örökbefogadásról

Romániában az örökbefogadást a 2004/273 számú törvény és az erre vo­natkozó utólagos módosítások sza­bályozza.

Ha valaki gyereket szeretne örökbe fogadni, akkor a lakóhely szerinti illetékes gyermekvédelmi igazgatóság örökbefogadással foglalkozó osztályát kell felkeresnie. Ott tájékoztatják a szükséges lépésekről és a leadandó iratokról/igazolásokról.

Az örökbefogadásra jelentkezők egy szociális és pszichológia felmérési folyamaton mennek át és egy fel­készítőn vesznek részt, amelynek végén megkapják azt az igazolást, amely feljogosítja őket arra, hogy gyerekeket fogadjanak örökbe. Ez az igazolás újabb módosítások szerint öt évre érvényes, és tartalmazza a személy ál­tal örökbe fogadható gyerekek számát, a gyerek maximális életkorát, és azt, hogy egészséges vagy valamilyen szem­pontból sérült gyermeket fogadna az illető személy örökbe.

Az igazolás megszerzése után követ­kezik a megfelelő gyermek kiválasztása. Ha van olyan gyermek a rendszerben, amilyet a család elfogad, akkor az iga­zolás megszerzése után azonnal lehet is tovább haladni a folyamattal (vagyis megkezdeni a találkozásokat az összeszokás érdekében). Ha nincs olyan gyermek a rendszerben, akkor a jövendőbeli szülőknek addig kell várniuk, amíg lesz számukra megfelelő gyerek.

A sikeres örökbefogadás után az örök­befogadó és családja, illetve az örökbefogadott és leszármazottai kö­zött rokoni kapcsolat születik. Az örökbefogadottnak a vér szerinti csa­lád­jával megszűnnek a rokoni kap­csolatai. Az örökbefogadó és örök­be­fogadott között ugyanazok a jogok és kötelességek érvényesek, mint a vér szerinti szülő-gyermek kapcsolatban. Az örökbefogadott felveszi az örökbe­fogadó családnevét.

Az örökbefogadásba a kiskorú vér szerinti szüleinek vagy a gyámjának kell beleegyeznie. Az örökbefogadás csak a gyermek születése után 60 nappal történhet meg, és azt a következő 30 napban vissza lehet vonni. Az olyan gyerekek esetében, akik úgy kerülnek a gyermekvédelemhez, hogy a szüleik nem ismertek, nem szükséges beleegyezés, ők automatikusan alkal­masak az örökbefogadásra. A lemondás mellett egy gyerek még úgy válhat örökbefogadhatóvá, hogy a szülei nem működnek együtt a gyermekvédelmi hatóság szakembereivel annak érde­kében, hogy a gyermek visszahelyezhető legyen a családjába.

Örökbe lehet fogadni azt, aki nem töltötte be a 18 évet (kivétel, ha az örökbefogadottat már 18 éves kora előtt az örökbefogadó nevelte); testvéreket akkor fogadhat örökbe két vagy több különböző család, ha a kiskorúak min­denek felett álló érdekei ezt kívánják; testvérek nem fogadhatják egymást örökbe; házastársakat vagy volt há­zastársakat ugyanaz a személy nem fogadhat örökbe, illetve házastársak vagy volt házastársak sem fogadhatják egymást örökbe.

Örökbe fogadhatnak olyan cselekvő­képes felnőttek, akik nem szenvednek semmilyen pszichikai betegségben; az örökbefogadó és az örökbefogadott közt legalább 18 év korkülönbség kell hogy legyen (kivételes esetben is minimum 16); azok a személyek/családok fogad­hatnak örökbe, akik erkölcsileg és anya­gilag is tudják biztosítani a gyermek nevelését és oktatását; két személy nem tudja egyszerre vagy egymás után örökbe fogadni ugyanazt a kiskorút, kivéve házastársak esetében, ha az első örökbefogadó meghalt, vagy bármilyen más ok miatt az első örökbefogadás megszűnik; két azonos nemű személy nem fogadhat örökbe.
Katona Ibolya
jogász