Thu. May 30th, 2024

A támogatási összeg felső határának megállapítását kérték

Állás­foglalást tett közzé az európai uniós forrá­sokkal való vissza­élésekkel kapcso­latosan az Európai Parlament, amely azt kéri az Európai Bizott­ságtól, hogy állapítsa meg az egy személynek vagy társulásnak odaítélhető támogatási összeg felső határát.

Emellett felkéri a tagál­lamokat, hogy fokozzák a költség­vetési átláthatóság növelésére irányuló erő­feszíté­seiket annak biztosítása révén, hogy a közbe­szerzési eljá­rásokra és az államilag finan­szírozott szerző­dések odaíté­lésére vonatkozó releváns adatok könnyen és szabadon hozzá­férhetők legyenek a nyilvá­nosság számára. Az Európai Parlament aggo­dalmát fejezi ki az EU különböző részeiről érkező jelentések miatt, amelyek szerint a kor­mányhoz közeli vagy a kormányon belüli, egyéni érdekekkel rendelkező politikusok egyre nagyobb politikai befolyást gyako­rolnak a jog­alkotásra és a közpénzek felhasz­nálására, azzal a potenciális céllal, hogy bizonyos személyek, nem pedig a nagy­közönség érdekeit szolgálják.

Az ügy előzménye, hogy a Cseh Köz­társaság mező­gazdasági minisztere ellen uniós forrá­sokkal való visszaélés és esetleges össze­férhe­tetlenség miatt indult büntető­eljárás.

Sütő Attila