Sun. Oct 25th, 2020

Az óvodásaink és diákjaink szorgalmával és kitartásával igyek­szünk a legjobbat és a legtöbbet kihozni a jelenlegi helyzetből

– A zilahi Simion Bărnuțiu Általános Iskolában 961 diák tanul, keddtől kénytelenek voltunk áttérni az online oktatásra. A tanulók nagyrésze rendelkezik a virtuális tanításhoz szükséges eszközökkel (természetesen ezek minősége nagyon változó), 106-an igényeltek táblagépet, ami még nem jutott el hozzájuk.

A szülői visszajelzésekből kiderült, hogy nem tartják megfelelőképpen hatékonynak így a tanítást, mert nagyon fárasztó a gyerekek számára, hat sokszor hét órát ülnek a számítógép előtt, megterheli őket, nem tudnak koncentrálni, figyelni, és nem tudják őket felügyelni, sok időt töltenek egyedül, mert a szülőknek kell dolgozniuk. Nagyon zsúfolt a napjuk, rengeteg időt ülnek a gép előtt, ami fizikailag és pszichikailag kifárasztja a tanulókat. (Az iskolában is ugyanennyi időt maradnának, csak nem gép előtt, ott még a szünetek, a barátokkal, osztálytársakkal való beszélgetések pihentetőek.) Sokszor nem megfelelő a gyerek által használt eszköz, nem lehet hallani, látni az illető személyt, megszakad az internetkapcsolat, frissít a gép, nem látja megfelelőképpen a tanár által írt vázlatot, lemarad az írással. Vannak olyak szülők is, akik aktívan részt vesznek gyerekeik oktatásában, néha előbukkan, megvillan egy sej­telmes kéz, fej a képernyőn, esetleg egy tökéletes válasz.

Az online oktatás életkor és tan­tárgy­függő. Minél kisebb a gyerek, an­nál nagyobb gondot okoz mind a gyerek, mind a szülő számára, hiszen a felnőtt útmutatása, segítsége nélkül nem boldogulnak. A középiskolások nagy­részének tetszik ez a forma, ők eligazodnak, sőt nagyon értenek eh­hez a virtuális világhoz. Főleg a re­ál tantárgyak esetében okoz na­gyobb gondot ez az oktatási forma, de pedagógusaink megtesznek, meg­te­szünk mindent annak érdekében, hogy eredményesen végezzük a munkánkat.

Hiányzik mindenki számára a reggeli fél órás ráhangolódás a napra, amikor átszeljük a zsúfolttá vált városunk forgalmas, zajos utcáit, hiányzik a társakkal, kollégákkal való találkozás, s egészében az iskola.

Pataki Ida aligazgató

 

– Sajnos a Mihai Eminescu Ál­ta­lá­nos Iskola is október 13-tól vörös for­gatókönyv szerinti oktatásra tért át. Bár indokolt volt ez a döntés, mégis mindenki szomorúan vette tudomásul. Az Egészségügyi Minisztérium és a Tanügyminisztérium által kiadott kö­zös rendelet szerint, ha az esetek száma 3/1000 fő, vagy annál nagyobb, ak­kor a vörös forgatókönyv szerint kell folytatni az oktatást. A megyei Vész­helyzeti Bizottság által kiadott köz­le­mény szerint, városunkban ez a szám 3,89.

A hétfői gyűlésen, gyászos hangulat ural­kodott az egész tanári karon, ami­kor közöltük a döntést, ami teljesen érthető, hiszen a tanítók és tanárok lételeme az osztályterem és nem az online felület. Tanintézetünkben ez a határozat, 80 tanárt és 1360 gyereket érint, és természetesen indirekt módon ennyi családot.

Fel voltunk-e készülve? Igen és nem! Igyekeztünk nagyon jól felkészülni erre az időszakra. Újrakábeleztük az is­kola épületét, megerősíttettük az in­ternethálózatot, hogy zavartalan le­gyen az órák közvetítése. Minden osz­tályterem rendelkezik technikai fel­szereléssel: laptop, kamera, vetítő, csak éppen a legfontosabb hiányzik: a gyermek.

Tudtuk, hogy bekövetkezik ez az időszak, és online kell tanítani, de nem járok messze az igazságtól, ha azt mondom, hogy a tanárok még­sem voltak felkészülve a kialakult helyzet lelki terhére. Nagyon komoly megpróbáltatással néz szembe min­den egyes tanár/tanító kollégám. Igaz, hogy az elmúlt nyáron és az ősz folyamán, a tanároknak lehetőségük volt különböző továbbképzőkön részt venni, amit meg is tettek, de a lel­ki terhére senki nincs felkészülve. Biztosan ezután szembesülünk majd, az online oktatás negatív hozadékával. Tény, hogy sokkal nagyobb erőfeszítést jelent mint gondolnánk, tanárnak, szülőnek és gyermeknek egyaránt.

Jelen esetben, a tanároknak lehető­sé­gük van arra, hogy az iskolából foly­tassák a tanítást, de esetenként ezt ott­honról is megtehetik. Ez teljesen tan­tárgyfüggő. Néhány kollégám fényképet küldött az otthon berendezett mini tanteremről. Furcsa és utópikus ez a kialakult helyzet…

Sajnos még nem érkeztek meg a táb­lagépek. Egyelőre csak az igénylést összesítettük. Úgy látom ez egy hosszabb folyamat lesz, míg a gyermek kezébe kerül.

Ennek ellenére az esetek nagytöbb­ségében a diákok rendelkeznek a szükséges eszközökkel, de vannak két – három gyermekes családok, akik nehezen tudják megoldani a tanulást.

Tudom, hogy nagy erőfeszítések árán próbáltak a családok is felkészüli erre a helyzetre, így nagyon kevesen vannak azok, aki nem rendelkeznek semmilyen technikai eszközzel. Eddig a tanszerek sorában semmiképpen nem tartozott bele technikai eszköz (táblagép vagy laptop), most pedig ez is elengedhetetlenül szükséges.

Hogyan fogadják a szülők, mi a véleményük az online oktatásról? A szülők véleménye nagyon vegyes. Egyesek féltik gyermekeiket és örülnek az online tanításnak, mert így biztonságban tudhatják őket, mások túlzottnak tart­ják ezeket az intézkedéseket, még a maszk viselését is. Úgy gondolom, teljesen érthető az aggodalmuk, hiszen az online oktatás semmiképpen nem egyenlő a hagyományos oktatással. Nagyon igénybe veszi a szülőket, hiszen a kisebb gyerekek mellett ott kell ülniük, segíteniük kell.

Ahhoz, hogy az iskola betölthesse azt a szerepkört, amit elvárnak tőle, hasz­nosítania kell a rendszer minden té­nyezőjének erőforrását. Most ezt tesszük nagyon gyakorlati módon! Ezért büszke vagyok kollégáimra, akik komoly felkészültségükről tanús­kodnak és ügyesen veszik az akadályokat, azért, hogy együttes erővel olyan nemzedéket neveljünk, akik erős identitással rendelkeznek, és képesek lesznek kompetensen ellátni aktuális és jövőbeni feladatukat.

Sok türelmet, bölcsességet, erőt és jó egészséget kívánok minden pedagógustársamnak, alkalmazottnak, gyermeknek és szülőnek!

Béczi Csilla aligazgató

 

Szilágypanitban, Magyargorosz­lón és Diósadon összesen 135 magyar diák, valamint 65 óvodás került át a vörös forgatókönyv szerinti online tanításra 2020. október 12-től. A diákok zöme részt tud venni az online oktatásban, ugyanis alaposan felkészültünk már a tanév elején a Google Classroom platform használatára, éppen azért, hogy készenlétben legyünk mind a sárga, mind a vörös forgatókönyv szerinti tanításra, tanulásra.

Az elemi tagozaton tanuló diákoknak szükségük van a szülők segítségére ahhoz, hogy be tudjanak lépni a Google Classroomba, az általános iskolások viszont teljesen önállóan és ügyesen be tudnak jelentkezni az online órákra. A már meglévő órarend szerint tartjuk a tanórákat. Gondot jelent az, hogy nem minden gyereknek van megfelelő internet kap­cso­lata, szakadozik a hálózat, és emiatt nem tudtak részt venni mindegyik tanórán, illetve több diák csak okostelefonról tud csatlakozni, hiszen csupán ez az eszköz áll a rendelkezésére.

Az óvónők, a tanítónők, a tanárok lelkes és odaadó munkájával, a szü­lők segítségével és támogatásával, vala­mint az óvodásaink és diákjaink szorgalmával és kitartásával igyek­szünk a legjobbat és a legtöbbet kihozni a jelenlegi helyzetből.

Lukács Erika igazgató